Nyttig å vite om biogass

Husdyrgjødsel og organisk avfall fra planteproduksjon utgjør en potensielt stor kilde til produksjon av biogass. Biogass består i hovedsak av metan og CO2. Etter at mikroorganismene har gjort jobben sin og produsert metan, sitter du igjen med et flytende restprodukt kalt biorest. Bioresten er næringsrik og velegnet som gjødsel til planter. Næringsinnholdet i bioresten kan tilpasses slik at det passer til den kulturen en skal bruke bioresten i. 
Biorest benyttes til plantegjødsel
Jordbærplanter

Jordbær plantet i biorest er et miljøvennlig alternativ til torv.

Gjenbruk er avgjørende
Biorest

Ved bruk av separator blir gjødsel til matjord, planter og jordforbedring

Nye løsninger gir resultater

Forsøk med utfelling av fosfor med gode resultater.

Grunnleggende om biogass

Biogass er en form for fornybar energi som produseres gjennom nedbrytning av organisk materiale som matavfall, gjødsel, avfall fra matindustrien og annet organisk materiale. Denne nedbrytningen skjer i fravær av oksygen, en prosess som kalles anaerob fordøyelse. Resultatet av denne prosessen er biogass, som hovedsakelig består av metan (CH4) og karbondioksid (CO2).

Denne formen for fornybar energi har flere fordeler som gjør den til en viktig ressurs i kampen mot klimaendringer og for en mer bærekraftig fremtid.

Fornybar energikilde

Biogass er en fornybar energikilde, som betyr at den ikke blir brukt opp og kan fornyes over tid. Ved å produsere biogass fra organisk materiale, reduserer vi behovet for ikke-fornybare energikilder som olje, kull og naturgass, som er begrensede ressurser.

Redusere klimautslipp

En av de mest betydningsfulle fordelene med biogass er dens bidrag til å redusere klimagassutslipp. Under produksjonen av biogass fanges metan opp, en kraftig drivhusgass som ellers ville ha blitt sluppet ut i atmosfæren ved naturlig nedbrytning av organisk materiale. Ved å erstatte fossile brensler med biogass, reduserer vi utslipp av karbondioksid og andre klimagasser, og bidrar dermed til å bekjempe klimaendringene.

Bedre avfallshåndtering

I tillegg til å være en renere energikilde, spiller biogass en viktig rolle i avfallshåndtering. Ved å omdanne organisk avfall til biogass, reduserer vi mengden avfall som sendes til deponier og bidrar dermed til å redusere forurensning og negative miljøkonsekvenser. Dette er spesielt relevant for matavfall, som utgjør en betydelig del av avfallet i mange samfunn.

Lokale fordeler

Biogassproduksjon kan også ha lokale fordeler. Biogassanlegg kan være små og lokale, og produksjonen kan derfor skje nær kilden til organisk materiale. Dette reduserer transportavstander og gir muligheter for lokalt samarbeid mellom gårdsbruk, matindustri og andre organisasjoner.

Mange bruksområder

En annen fordel med biogass er dens fleksible bruksområde. Biogass kan brukes til en rekke formål, inkludert produksjon av elektrisitet og varme, drivstoff til kjøretøyer, og som råstoff for produksjon av bioplast og biokjemikalier. Denne allsidigheten gjør biogass til en verdifull ressurs som kan bidra til å møte ulike energibehov.

Jæren Biogass har god erfaring

I Jæren biogass er vi engasjert i å fremme bruk og utvikling av biogass som en viktig brikke i overgangen til en mer bærekraftig og ressursøkonomisk fremtid. Utforsk våre 

overdekning av biogassreaktor
Membrandekke samler opp biogassen

Biogassproduksjon er et komplekst samspill mellom mikroorganismer. Gassproduksjonen påvirkes av sammensetningen av organismer og samspillet mellom dem. Vi kan si at det unike mikrolivet i din husdyrgjødsel, er en verdifull ressurs. Biogass bidrar til å senke klimagassutslipp. Den erstatter fossilt drivstoff og bioresten erstatter fossilt gjødsel.