Våre løsninger tilfredsstiller offentlige krav til lagring og tildekking.

Lover og forskrifter regulerer oppbevaring og bruk av husdyrgjødsel, biorest, utslipp av næringstoffer, lukt om mye mer.  Jæren Biogass kan levere løsninger som tilfredsstiller offentlige krav til lagring og tildekking. Det finnes en rekke tilskuddsordninger for tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket. Nedenfor finner du ulike tilskuddsordninger knyttet til løsninger som relevante for produkter/løsninger som vi leverer.
Ulike tilskuddsordninger

Tilskudd for å levere husdyrgjødsel til biogassanlegg

Gjelder tilskudd til dekning av utgifter for levering av husdyrgjødsel til biogassproduksjon i sentraliserte anlegg og i gårdsbaserte biogassanlegg. Jordbruksforetak som har husdyr og leverer husdyrgjødsel til biogassanlegg lokalisert i Norge, kan søke om tilskudd. Les mer

Hvor kan du søke

Kommunale, fylkeskommunale eller statlige midler

Gjennom Innovasjon Norge kan du søke om midler til investering i tradisjonelt landbruk og andre næringer på gården. Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologi i landbruket skal stimulere landbruket til å produsere, bruke og levere fornybar energi, samt ta i bruk nye teknologier som gir klima- og miljøeffekt. Les mer