Utprøvning av utstyr

En viktig målsetting er å utnytte gjødsel og avfallsstoffer fra jordbruket på en måte som ivaretar både miljøhensyn og økonomi. I den anledning er testing og utprøving av utstyr sentralt. Over tid har vi tilegnet oss viktig kunnskap som gjør oss i stand til å levere produkter og tjenester god kvalitet. Jæren Biogass har fått mye oppmerksomhet og vi får stadig besøke av personer som er opptatt av resultatene. N2-Applied sin piltotmodell ble testet ut hos Jæren Biogass.
Besøk av Klima og miljøvernminister Bart Eide
Omvisning på Jæren Biogass

I mai 2023 besøkte Klima og Miljøminister Espen Barth Eide Jæren Biogass. Sammen med Bart Eide kom en større delegasjon blant annet ordfører i Kleppe Sigmund Rolfsen og landbruksdirektøren i Rogaland.

Norsk landbruk har en del utfordringer for å oppfylle de mål som er satt for klima og miljø. Barth Eide fikk en orientering om virksomheten til Jæren Biogass og hvilke utfordringer vi tror vil komme når norsk landbruk skal oppfylle nye klima og miljø krav og hvilke løsninger vi tror kan være aktuelle. Bart Eide fikk også en omsvisning på anlegget og gårdsbruket og viste stor intresse for tekniske løsninger.

Jæren Biogass satte stor pris på at Barth Eide tok seg tid til å besøke oss for å sette seg inn i landbrukets utfordringer.

Erna Solberg besøkte Jæren Biogass
Statsminister Erna Solberg på besøk hos Jæren Biogass

Statsminister Erna Solberg beøkte Jæren Biogass i september 2019, sammen med Erna Solberg var en større delegasjon næringslivsledere og politikkere. Statsminister Erna Solberg fikk en orientering om arbeidet til Jæren Biogass og arbeidet som gjøres for å etablere ett større biogassanlegg på Grødeland. Klepp energi orienterte om mulighetene som ligger i å utnytte gassrørene som ligger på Jæren og hvordan de blir utnyttet i dag til transport av deponigass og naturgass.

Erna Solberg fikk også smake på bær produsert på gården. Bærene så ut til å falle i smak.

Forsøk sammen med IVAR

Sammen med IVAR gjennomførte Jæren Biogass ett større forsøk i 2022-2023. Hensikten med forsøk var å se på måter å redusere fosfor i husdyrgjødsel med tanke på fremtidige krav samtidig ønsket en å se på hvordan det var å bruke separeret tørrstoff som substrat i ett biogassanlegg.

Innovasjon Norge bidro med midler i dette prosjektet.

Herman tester utfelling med fosfor

Å redusere mengden fosfor er en utfordring i husdyrtette områder. I løpet av prosjektet testet vi ut forskjellig utstyr for mekanisk separering og kjemisk utfelling.

Ett viktig prinnsipp for prosjektet var at næringstoffene skulle være plantetilgjengelige etter at de var tatt ut.

Ved hjelp av kjemi, flokkuleringsmidler er det enkelt å ta ut nesten 100% av fosforet, men forsøkene viste at det også er mulig å ta ut en stor del av fosforet mekanisk og uten bruk av kjemiske midler.

Prosjektet ble støttet av Innovasjon Norge